Hotline:

0919 977 533

028 2250 8787

Văn bản pháp luật

 1. Bộ luật lao động:
 • Bộ luật lao động năm 2012........................................................ 
 • Bộ luật lao động năm 2019 (mới nhất)...................................... 

    2. Pháp luật lao động về hợp đồng lao động:

 • Bộ luật lao động 2012................................................................. 
 • Bộ luật lao động năm 2019......................................................... 
 • Nghị định 05/2015...................................................................... 
 • Nghị định 148/2018...................................................................  
 • Nghị định 44/2013....................................................................... 
 • Thông tư 30/2013........................................................................ 
 • Thông tư 47/2015........................................................................ 

    3. Pháp luật lao động về tiền lương:

 • Bộ luật lao động 2012.................................................................. 
 • Bộ luật lao động năm 2019.......................................................... 
 • Nghị định 05/2015....................................................................... 
 • Nghị định 148/2018..................................................................... 
 • Nghị định 49/2013....................................................................... 
 • Nghị định 121/2018...................................................................... 
 • Nghị định 90/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng 2020...... 
 • Thông tư 23/2015......................................................................... 
 • Thông tư 47/2015......................................................................... 

    4. Pháp luật lao động về kỷ luật lao động:

 • Bộ luật lao động 2012.................................................................. 
 • Bộ luật lao động năm 2019.......................................................... 
 • Nghị định 05/2015....................................................................... 
 • Nghị định 148/2018...................................................................... 
 • Thông tư 47/2015.......................................................................... 

    5. Pháp luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động:

 • Bộ luật lao động 2012................................................................... 
 • Bộ luật lao động năm 2019........................................................... 
 • Nghị định 46/2013........................................................................ 
 • Nghị định 05/2015........................................................................ 
 • Thông tư 08/2013.......................................................................... 

    6. Pháp luật lao động về tuyển dụng:

 • Bộ luật lao động 2012................................................................... 
 • Bộ luật lao động năm 2019........................................................... 
 • Nghị định 03/2014........................................................................ 
 • Nghị định 75/2014........................................................................ 
 • Nghị định 11/2016............................................,........................... 
 • Thông tư 23/2014.......................................................................... 
 • Thông tư 40/2016.......................................................................... 

    7. Pháp luật lao động về bảo hiểm xã hội:

 • Luật BHXH 2014..........................................................................
 • Nghị định 115/2015....................................................................... 
 • Nghị định 143/2018.......................................................................
 • Nghị định 58/2020 ......................................................................
 • Thông tư 59/2015.......................................................................... 
 • Quyết định 595/2017..................................................................... 
 • Quyết định 838/2017..................................................................... 
 • Nghị quyết 05/2019 - Xử lý tội trốn đóng BHXH.......................

    8. Pháp luật lao động về bảo hiểm thất nghiệp:

 • Luật việc làm 2013........................................................................ 
 • Nghị định 28/2015.........................................................................
 • Nghị định 61/2020.........................................................................
 • Thông tư 28/2015.......................................................................... 

    9. Pháp luật lao động về bảo hiểm y tế:

 • Luật BHYT 2008...........................................................................
 • Luật BHYT sửa đổi 2014...............................................................
 • Nghị định 105/2014.......................................................................
 • Nghị định 146/2018.......................................................................
 • Thông tư 14/2014.......................................................................... 
 • Thông tư liên tịch 41/2014............................................................ 

   10. Pháp luật về an toàn lao động:

 • Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015.......................................
 • Nghị định 44/2016.........................................................................
 • Nghị định 140/2018 sửa đổi nghị định 44/2016............................
 • Nghị định 88/2020 tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp................

   11. Pháp luật lao động về thời gian làm việc:

 • Bộ luật lao động 2012....................................................................
 • Bộ luật lao động năm 2019........................................................... 
 • Nghị định 45/2013.........................................................................

   12. Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động:

 • Nghị định 95/2013.........................................................................
 • Nghị định 88/2015........................................................................ 
 • Nghị định 28/2020 xử phạt trong lĩnh vực lao động .................... 

   13. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân:

 • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007.......................................... 
 • Luật sửa đổi năm 2012...................................................................
 • Luật sửa đổi năm 2014.................................................................. 
 • Nghị định 65/2013........................................................................ 
 • Nghị định 91/2014.........................................................................
 • Nghị định 12/2015.........................................................................
 • Thông tư 111/2013........................................................................ 
 • Thông tư 151/2014........................................................................ 
 • Thông tư 92/2015.......................................................................... 
 • Thông tư 95/2016.......................................................................... 
 • Nghị quyết 954/2020 tăng mức giảm trừ gia cảnh........................ 
 • Công văn 2546 -TCT-DNNCN-2020............................................ 

   14. Hệ thống biểu mẫu về hội nghị người lao động:

 • BM.01: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh............................ 
 • BM.02: Biên bản bầu người lao động tham gia đối thoại............. 
 • BM.03: Biên bản đối thoại định kỳ............................................... 
 • BM.04: Biên bản hội nghị người lao động.................................... 
 • BM.05: Chương trình hội nghị người lao động............................ 
 • BM.06: Nghị quyết hội nghị người lao động.................................
 • BM.07: Phiếu bầu người lao động tham gia đối thoại...................
 • BM.08: Quyết định ban hành quy chế dân chủ..............................
 • BM.09: Quyết định ban hành quy chế đối thoại........................... 
 • BM.10: Quyết định ban hành quy chế hội nghị người lao động... 
 • BM.11: Quyết định thành lập ban chỉ đạo.....................................
 • Nghị đinh 149/2018 thực hiện quy chế dân chủ............................

   

  **TẤT CẢ CÁC CÔNG VĂN LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG**

  • Công văn 727/2013 BHXH - Mức lương đóng BHXH - BHYT - BHTN 

  • Công văn 1477/2013 - Hướng dẫn thai sản

  • Công văn 1605/2013 đính chính Nghị định 95 về xử lý vi phạm

  • Công văn 1976/2013 - Xử lý vướng mắc trong thi hành Bộ luật lao động

  • Công văn 2452/2013 - Trợ cấp thôi việc đối với người đã nghỉ hưu 

  • Công văn 3210/2013.BLDTBXH - Thời gian tính tăng ca

  • Công văn 3234 - Trả tiền lương ngày nghỉ 300 hay 100

   

  • Công văn 3969/2013 - Kê khai, quyết toán thuế TNCN

   

  • Công văn 4163/2014 hướng dẫn điều 97 BLLD - Lương tăng ca

  • Công văn 4754/2013 hướng dẫn về đơn phương chấm dứt HDLD

  • Công văn 4780/2013 hướng dẫn trả trợ cấp thôi việc

   

  • Công văn 4785/2013 chi trả lương tai nạn lao động

   

  • Công văn hướng dẫn tăng ca đêm - BD

   

  • Công văn trả trợ cấp TV 2013

   

  • Công văn 4064 - BHXH HCM - Hướng dẫn tham gia BHXH

  • Công văn hướng dẫn MLTTV 2015

  • Công văn 1287 BLDTBXH - Nghỉ hàng năm

  • Công văn 3429 BLDTBXH Chấm dứt hợp đồng lao động

  • Quyết định 1858 BLDTBXH - Thủ tục hành chính lao động

  Chia sẻ: