Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Sun05192019

Last update08:17:14 AM GMT

Back VB.Pháp luật Pháp luật về môi trường Pháp luật về môi trường
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để download tài liệu!

Pháp luật về môi trường


Tài liệu

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Thông tư 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 Thông tư 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011

Downloads: 52

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2009/TT-BTNMT NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP

Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011

Downloads: 64

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2011/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009

Downloads: 63

QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

Thông tư 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 Thông tư 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003

Downloads: 48

CỦA BỘ TÀI CHÍNH- BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2003/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011

Downloads: 64

Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

Thông tư 09/2009/TT-BXD ngày 21/05/2009 Thông tư 09/2009/TT-BXD ngày 21/05/2009

Downloads: 41

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2007/NĐ-CP NGÀY 28/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/07/2009 Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/07/2009

Downloads: 46

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP

Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/03/2012 Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/03/2012

Downloads: 93

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường

Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006

Downloads: 43

Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011

Downloads: 44

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007

Downloads: 61

Về quản lý chất thải rắn

Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011

Downloads: 87

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008

Downloads: 83

Sửa đổi, bổ sung nghị định 80/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

Luật bảo vệ môi trường năm 2005 Luật bảo vệ môi trường năm 2005

Downloads: 51

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ mụi trường.