Nguonlucquocte.com

This is alternative content.

Wed02202019

Last update03:46:32 AM GMT

Back Home

Những hàm Excel trong tính lương hữu ích cho chuyên viên C&B

Từ lâu, Excel đã trở thành một trong những kỹ năng tin học quan trọng của mọi ngành nghề. Với những người làm nhân sự, đặc biệt đối với bộ phận C&B (phụ trách chế độ tiền lương và phúc lợi) công cụ này như một thứ vũ khí sắc bén hỗ trợ đắc lực cho công tác tính toán lương thưởng, các chế độ BHXH, thuế TNCN. Hãy bỏ túi 12 hàm excel trong tính lương hữu ích sau cho công việc của bạn:

C&B cần nắm vững các công thức excel tính lương cơ bản cho nghiệp vụ chuyên môn

1. Hàm IF:

Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị A, giá trị B).
Nếu thỏa mãn điều kiện đạt được thì giá trị sẽ là A, còn nếu không thỏa mãn điều kiện thì giá trị là B.


2. Hàm IF(OR):
Công thức: =IF(điều kiện(hoặc là điều kiện 1, hoặc là điều kiện 2, hoặc là điều kiện 3,…), giá trị A, giá trị B)
Nếu thỏa mãn các điều 1, hoặc 2, hoặc 3…thì giá trị sẽ là A, không thỏa mãn điều kiện là B.

3. Hàm IF(AND):
Công thức: =IF(điều kiện(điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3,…), giá trị A, giá trị B)
Nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện 1, điều kiện 2, điều kiện 3…thì giá trị là A, không thỏa mãn điều kiện là B

Excel trong tính lương là công cụ hỗ trợ đắc lực cho chuyên viên C&B


4. Hàm IFERROR:
Công thức: =IFERROR(giá trị)
Hàm sử dụng để chuyển giá trị lỗi về 0

5. Hàm IF lồng nhau
Công thức: =IF(điều kiện 1,giá trị A,if(điều kiện 2, giá trị B, điều kiện 3, giá trị C…..giá trị H)))
Nếu thỏa mã điều kiện 1, thì đó là giá trị A, nếu thỏa mãn điều kiện 2, thì đó là giá trị B…Không là giá trị H (Lưu ý hàm sử dụng với nhiều điều kiện. Ví dụ như công thức tính thuế Thu nhập cá nhân)

6. Hàm COUNT (Đếm số ô chứa số):
Công thức: =COUNT(value1, [value2], …)
• value1 Bắt buộc. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn đếm số.
• value2 … Tùy chọn. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm số.

7.  Hàm COUNTIF (Đếm các ô dựa trên nhiều tiêu chí/điều kiện)
Công thức: =COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)
• phạm vi bắt buộc. Một hoặc nhiều ô để đếm, bao gồm các số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.
• tiêu chí bắt buộc. Số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác định ô sẽ được đếm. 

8. Hàm COUNTIFS (Đếm các ô dựa trên nhiều tiêu chí/nhiều điều kiện)
Công thức: =COUNTIFS(phạm vi tiêu chí 1, tiêu chí 1, [phạm vi tiêu chí 2, tiêu chí 2],…)
• phạm vi tiêu chí 1 bắt buộc. Phạm vi thứ nhất trong đó cần đánh giá các tiêu chí liên kết.
• tiêu chí 1 bắt buộc. Tiêu chí dưới dạng một số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản để xác định những ô nào cần đếm. 
• phạm vi tiêu chí 2, tiêu chí 2, … Tùy chọn. Những phạm vi bổ sung và tiêu chí liên kết của chúng. Cho phép tối đa 127 cặp phạm vi/tiêu chí.

9. Hàm COUNTA (đếm số ô không trống trong một phạm vi.)
Công thức: =COUNTA(value1, [value2], …)
• value1 Bắt buộc. Đối số đầu tiên đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm.
• value2, … Tùy chọn. Các đối số bổ sung đại diện cho giá trị mà bạn muốn đếm, tối đa 255 đối số.

10. Hàm Sum (Tính tổng các số)
Công thức: =SUM((number1,number2, …) hoặc Sum(A1:An)
Number1 là số 1
Number2 là số 2

11. Hàm Sumif (Tính tổng có điều kiện)

Công thức: =SUMIF(range, criteria, [sum_range])

range Bắt buộc. Phạm vi ô bạn muốn đánh giá theo tiêu chí. Các ô trong mỗi phạm vi phải là số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.

criteria Bắt buộc. Tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô, văn bản hoặc hàm xác định sẽ cộng các ô nào. 

sum_range Tùy chọn. Các ô thực tế để cộng nếu bạn muốn cộng các ô không phải là các ô đã xác định trong đối số range. Nếu đối số sum_range bị bỏ qua, Excel cộng các ô được xác định trong đối số range (chính các ô đã được áp dụng tiêu chí).

12. Hàm Sumifs (Tính tổng có nhiều điều kiện)

Công thức: =SUMIFS(sum_range,criteria_range1,criteria1,criteri a_range2,criteria2…)

Sum_range là các ô cần tính tổng, bao gồm các caon số, tên vùng, mãng hay các tham chiếu đến các giá trị. Các ô trống hay chứa chuỗi (Text) sẽ bị bỏ qua.
Criteria_range1, criteria_range2, … có thể khai báo từ 1 đến 127 vùng dùng để liên kết với các điều kiện cho vùng.

Criteria1, criteria2, … có thể có từ 1 đến 127 điều kiện ở dạng cọn số, biểu thức, tham chiếu hoặc chuỗi. 

Cần nắm vững các hàm Excel sử dụng trong tính lương để phục vụ tốt nhất cho công tác tính lương cho nhân viên trong doanh nghiệp của bạn. 12 hàm Excel trong tính lương được liệt kê ở trên là các hàm Excel cơ bản nhưng tính ứng dụng và tần suất sử dụng trong nghiệp vụ chuyên môn của chuyên viên C&B
rất lớn.

Nếu bạn cần hỗ trợ sâu về mảng C&B - NHÂN SỰ, hãy để lại câu hỏi để được  Giảng viên, Cao thủ Excel: Thầy HỒ NGỌC PHI - Giảng viên, chuyên nghiệp, chuyên dạy về Excel - VBA cho hơn 10 Trung tâm và hơn 100 Doanh nghiệp trong cả nước, nằm trong những "cao thủ" Excel hàng đầu Việt Nam hiện nay. Giảng viên liên quan đến nhân sự: Thầy TRẦN THANH HƯNG - CEO Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Lực Quốc Tế, Giảng viên và chuyên gia tư vấn cao cấp. Top 50 nhân tố điển hình vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo Việt Nam.

-------------------------------------------------------------------------------------

Thúy Hằng_Tổng hợp

comments