Thời hạn báo trước khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động biết trong thời hạn bao lâu trước khi chấm dứt hợp đồng?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trong một số trường hợp cụ thể theo Luật định thì người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ báo trước cho người lao động trong một thơi gian cụ thể theo luật định.

Theo đó, theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động 2012 thì thời hạn báo trước cụ thể như sau:

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

1. Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

2. Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

3. Ít nhất 03 ngày làm việc đối với:

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
-----------------------  

Theo thuvienphapluat.vn

Chia sẻ: