Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7/2019

01/07/2019 là thời điểm được nhiều cán bộ, công chức, viên chức đón đợi, bởi kể từ ngày này, công chức sẽ được tăng lương, phụ cấp do mức lương cơ sở tăng. Dưới đây là cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/07/2019.

1. Với lương của cán bộ, công chức, viên chức

Mức lương của cán bộ, công chức = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Theo đó, từ 01/07/2019, mức lương hàng của cán bộ, công chức = 1,49 triệu đồng/thángHệ số lương hiện hưởng.

2. Với các khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức

2.1 Đối với khoản phụ cấp theo lương cơ sở

Từ 01/07/2019, mức phụ cấp = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Một số khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở có thể kể đến như: Phụ cấp khu vực; Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp chức vụ lãnh đạo…

2.2 Đối với khoản phụ cấp theo % lương hiện hưởng

Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2019 = [Mức lương hiện hưởng từ ngày 1/7/2019 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày 01/07/2019 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung từ ngày 01/07/2019 (nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Một số khoản phụ cấp theo % lương hiện hưởng như: Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; Phụ cấp theo loại xã (đối với công chức cấp xã)…

2.3 Đối với khoản phụ cấp theo số tiền cụ thể

Từ ngày 01/07/2019 vẫn giữ nguyên như trước.

3. Mức tiền của hệ số chênh lệnh bảo lưu

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu từ ngày 01/07/2019 = 1,49 triệu đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo luatvietnam.vn 

Chia sẻ: